Trajectfasen

‘Vorm 3010’ is een twee jaar durend participatietraject om met inwoners plannen te maken voor Kessel-Lo. Samen formuleren we beleidsadviezen over de straten, pleinen en buurten van de toekomst. We denken ook mee na over het nieuwe mobiliteitsplan. Dat doen we door op geregelde momenten elke inwoner de kans te geven om deel te nemen, bijvoorbeeld door hun mening te vragen. Met hun input gaat een geloot burgerpanel van 25 Kesselaars telkens aan de slag.

Zo hopen we heel snel verandering te brengen in de straten, pleinen en buurten. Waarom is die verandering nodig? Omdat ook in Kessel-Lo de bevolking groeit, de verkeersdrukte toeneemt en de zomers heter en droger worden.

© Stad Leuven

  Fase 1: bevragen

  -

  Wat vroegen we aan jou? 
  We hielden een grote online bevraging bij de inwoners van Kessel-Lo over de openbare ruimte.

  Resultaat
  Enerzijds wilden we Kesselaars aan het denken zetten over hun buurt. De resultaten uit de bevraging goten we in een samenvatting. Anderzijds wilden we input verzamelen voor het burgerpanel. De panelleden bogen zich over de resultaten en stelden 10 prioriteiten op voor Kessel-Lo.

  Fase 2: ideeën verzamelen

  -

  Wat vroegen we aan jou?
  Die prioriteiten gaven we terug aan de Kesselaars. Hoe zouden zij deze prioriteiten uitwerken in hun buurt? We zochten niet alleen inspiratie, maar ook concrete verbeterpunten voor mobiliteit.

  Resultaat
  Met alle input bepaalde het burgerpanel samen met experts doelstellingen waarmee de prioriteiten gerealiseerd kunnen worden. Deze brede set aan doelstellingen geeft richting aan het gewenste toekomstbeeld voor de publieke ruimte van Kessel-Lo.

  Vanuit die doelstellingen, kijkt het burgerpanel naar ruwe scenario’s voor mobiliteit. Met alles wat ze geleerd hebben het afgelopen jaar, werken ze samen met een studiebureau aan verschillende scenario’s voor het mobiliteitsplan. Het panel toetst die scenario’s af aan alle opgestelde doelstellingen en kijkt hoe we zoveel mogelijk doelstellingen waar kunnen maken.

  Fase 3: plannen

  -

  Wat vragen we aan jou?
  In het begin van 2022 presenteren we je alle scenario’s van het burgerpanel en het studiebureau. Daarop kan je feedback geven. Het burgerpanel en het studiebureau verwerken die feedback in een voorkeursscenario. Het bureau werkt dit uit tot een plan dat we in april aan je voorstellen.

  Wat willen we bereiken? 
  We willen een plan voor Kessel-Lo opstellen dat rekening houdt met mobiliteit, maar ook met alle andere prioriteiten en doelstellingen. Daarom stelt het burgerpanel beleidsadviezen op, die rekening houden met alle input. In juni 2022 moeten deze adviezen dan tot een beslissing leiden over het mobiliteitsplan.

  Fase 4: samen aan de slag

  -

  Wat vragen we aan jou? 
  Zodra de doelstellingen en het mobiliteitsplan er liggen, kan je binnen die lijnen projectvoorstellen uitwerken om je straat of buurt anders in te richten en te gebruiken.

  Wat willen we bereiken?
  Door onze krachten te bundelen kunnen we vorm geven aan de toekomst van Kessel-Lo.