Trajectfasen

‘Vorm 3010’ is een twee jaar durend participatietraject om met inwoners plannen te maken voor Kessel-Lo. Samen formuleren we beleidsadviezen over de straten, pleinen en buurten van de toekomst. We denken ook mee na over het nieuwe mobiliteitsplan. Dat doen we door op geregelde momenten elke inwoner de kans te geven om deel te nemen, bijvoorbeeld door hun mening te vragen. Met hun input gaat een geloot burgerpanel van 25 Kesselaars telkens aan de slag.

Zo hopen we heel snel verandering te brengen in de straten, pleinen en buurten. Waarom is die verandering nodig? Omdat ook in Kessel-Lo de bevolking groeit, de verkeersdrukte toeneemt en de zomers heter en droger worden.

© Stad Leuven

  Fase 1: bevragen

  -

  Wat vroegen we aan jou? 
  We hielden een grote online bevraging bij de inwoners van Kessel-Lo over de openbare ruimte.

  Resultaat
  Enerzijds wilden we Kesselaars aan het denken zetten over hun buurt. De resultaten uit de bevraging goten we in een samenvatting. Anderzijds wilden we input verzamelen voor het burgerpanel. De panelleden bogen zich over de resultaten en stelden 10 prioriteiten op voor Kessel-Lo.

  Fase 2: ideeën verzamelen

  -

  Wat vroegen we aan jou?
  Die prioriteiten gaven we terug aan de Kesselaars. Hoe zouden zij deze prioriteiten uitwerken in hun buurt? We zochten niet alleen inspiratie, maar ook concrete verbeterpunten voor mobiliteit.

  Resultaat
  Met alle input bepaalde het burgerpanel samen met experts doelstellingen waarmee de prioriteiten gerealiseerd kunnen worden. Deze brede set aan doelstellingen geeft richting aan het gewenste toekomstbeeld voor de publieke ruimte van Kessel-Lo.

  Vanuit die doelstellingen, kijkt het burgerpanel naar ruwe scenario’s voor mobiliteit. Met alles wat ze geleerd hebben het afgelopen jaar, werken ze samen met een studiebureau aan verschillende scenario’s voor het mobiliteitsplan. Het panel toetst die scenario’s af aan alle opgestelde doelstellingen en kijkt hoe we zoveel mogelijk doelstellingen waar kunnen maken.

  Fase 3: plannen

  -

  Wat vragen we aan jou?
  Het ontwerpteam en de stad werken het mobiliteitsplan en bijhorend actieplan verder uit op basis van de brede burgerbevraging, de knelpuntenkaart en de doelstellingen van het burgerpanel. Vanaf maart stelt de stad het plan uitgebreid voor aan de Kesselaars. Wanneer en op welke manier, hangt af van de geldende coronamaatregelen op dat moment.

  Wat willen we bereiken? 
  We willen een plan voor Kessel-Lo opstellen dat rekening houdt met mobiliteit, maar ook met alle andere prioriteiten en doelstellingen. In juni 2022 legt de stad het mobiliteitsplan voor aan de gemeenteraad.

  Fase 4: inwoners betrekken

  -

  En nu? Wanneer komen we naar je toe?
  Wanneer we in een buurt grote mobiliteitsmaatregelen invoeren, plannen we rondetafelgesprekken. Ook als we een straat of plein heraanleggen, snelheidsremmende maatregelen invoeren (naar aanleiding van de invoering van zone 30) of als er grote ontwikkelingen gepland staan en we daarvoor een masterplan maken (zoals bv. voor het wetenschapspark Leuven Noord), betrekken we de inwoners uit de buurt.

  Ga zelf aan de slag
  Met Kom op voor je wijk kunnen buren zelf ideeën indienen om hun straat of een pleintje in de buurt te verfraaien. Meer info op www.leuven.be/komopvoorjewijk.